725 151 820

Podmínky
ochrany
osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Rohlíček, IČ: 07267843, se sídlem Opočnice 97, 289 04 Opočnice (dále jen jako: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Opočnice 97, 289 04 Opočnice
e-mail: info@rohlicekkovo.cz
telefon: +420725151820

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Path 145@2x

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší žádosti, poptávky/objednávky či projevu vůle podobného charakteru.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění poptávky/objednávky/smlouvy a projevu zájmu informačního charakteru (newsletter). Zejména pak: jméno, příjmení, titul, adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail a IP adresu.
Path 145@2x

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší žádosti/poptávky/objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, zpracování poptávky a objednávky. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
Path 145@2x

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, Nejdéle 15 let, Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Path 145@2x

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
  • zajišťující služby nabízených na webové adrese www.kovorohlicek.cz a další služby v souvislosti s provozováním této webové adresy.
  • zajišťující marketingové služby.
Path 145@2x

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Path 145@2x

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ve vztahu k datovým úložištím pravidelnou změnou hesel a ve vztahu k osobním údajům v listinné podobě jejich uchováváním v uzamykatelných prostorách.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Path 145@2x

VIII. Výmaz

 1. Můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
Path 145@2x

IX. Podání stížnosti

 1. Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Vedoucím dozorovým orgánem, který je příslušný pro otázky zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle +420725151820 anebo na e-mailu: info@rohlicekkovo.cz
Path 145@2x

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky/objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 04. 7 2023